Promocja - konfiguracja sklepu GRATIS! ważna do 31 grudnia 2021

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem www.salo.pl. Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach prawnych z konsumentami.
 2. Podstawowe definicje:
  1. ) Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu SALO.PL;
  2. ) Usługodawca: eTom - Usługi Internetowe, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eTom - Usługi Internetowe, ul. Długa 12, 89-600 Chojnice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5552023384, Regon: 221211898;
  3. ) Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nawiąże stosunek prawny z Usługodawcą w zakresie działalności Serwisu;
  4. ) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  5. ) Serwis lub Platforma salo: Usługa Elektroniczna, platforma internetowa, dostępna pod adresem www.salo.pl, infrastruktura techniczna (sprzęt, oprogramowanie, inne wyposażenie techniczne, w tym łącza po stronie Usługodawcy) zapewniane przez Usługodawcę, umożliwiające nabycie lub korzystanie z Aplikacji przez Klientów, w tym umożliwiające założenie, konfigurację i prowadzenie sklepu internetowego;
  6. ) Aplikacja – produkty lub usługi, znajdujące się w ofercie Usługodawcy, szczegółowo opisane w Serwisie,
  7. ) Opłata abonamentowa - wynagrodzenie Usługodawcy za Apliakcje lub usługi, opłacane z góry przez Klienta zgodne z cennikiem;
  8. ) Aktualizacje - kolejne wersje Aplikacji dotyczącej sklepu internetowego, które Usługodawca udostępnia dotychczasowym zarejestrowanym Klientom, bezpłatnie albo po uiszczeniu opłaty określonej w cenniku;
  9. ) Transfer lub transfer danych – ilość danych mierzona w GB (GigaBajtach) wysyłanych przez Klienta w ramach świadczonej usługi. Transfer oblicza się podstawie dziennika zdarzeń zapisanego logach serwera;
  10. ) Limit transferu danych - wyznaczony przez Usługodawcę i zawarty w Cenniku limit rocznego Transferu danych dla jednego Klienta;
  11. ) Formularz zamówienia – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia;
  12. ) Zamówienie – dyspozycja co do nabycia Aplikacji, złożona przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia;
  13. ) Tryb testowy Aplikacji – czasowy tryb korzystania z Aplikacji w celu zapoznania się z zakresem funkcjonalnym i sposobem działania Aplikacji, dostępny na zasadach opisanych w Regulaminie;
  14. ) Tryb pełny Aplikacji – tryb korzystania z Aplikacji w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i Regulaminem.
 3. Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5.; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 4. Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.459 t.j. ze zm.) następuje za pośrednictwem Serwisu, przez internet. Klient może zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną.
 5. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Klienta (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie).
 6. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 7. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszenia informacji o współpracy z Klientem w Serwisie na potrzeby własne, w tym marketingowe.

ROZDZIAŁ 3. APLIKACJE


§ 1. Informacje ogólne

 1. Klient może dokonać zakupu Aplikacji. Szczegółowy opis Aplikacji znajduje się w Serwisie.
 2. Aplikacje mogą być sprzedawane w pakietach.
 3. Aplikacje stanowią produkty cyfrowy, w wersji elektronicznej i są oferowane w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, iż oprogramowanie jest zainstalowane i utrzymywane w całości w ramach infrastruktury Usługodawcy. Klient nie nabywa żadnych praw do oprogramowania wchodzącego w skład Serwisu, poza uprawnieniami do korzystania na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Usługodawca świadczy usługi dodatkowe za wynagrodzeniem i na podstawie odrębnych ustaleń z Klientem.
 5. Aplikacje są przedmiotem praw autorskich i ich sprzedaż odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.), w tym Usługodawcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z Aplikacji (jako utworu) i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z Aplikacji. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, nabycie Aplikacje obejmuje prawo zastosowania jej przez Klienta tylko do jednego sklepu internetowego Klienta i wyłącznie na terenie Polski. Jakiekolwiek wykorzystywanie Aplikacji w celach innych jest zakazane.
 6. Usługodawca oświadcza, że biblioteki wykorzystane w oprogramowaniu używane są zgodnie z ich licencją.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnego rozwoju i modyfikacji Aplikacji i funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu, w tym do dokonywania Aktualizacji.
 8. Usługodawca może stosować czasowe oferty promocyjne na zasadach opisanych w Serwisie i na warunkach ustalonych przez Usługodawcę, w tym dotyczące obniżki cen lub próbnego okresu testowania Aplikacji.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, dostępnego w Serwisie.
 2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza zamówienia, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych przez Klienta.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamów”. Usługodawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia z fakturą pro forma. Umowę uważa się za zawartą od tego momentu. Umowa zawierana jest na czas określony.
 5. Brak reakcji Usługodawcy nie oznacza dorozumianego przyjęcia Zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.
 6. Powyższe tryb stosuje się odpowiednio w przypadku uprzedniego korzystania przez Klienta z Trybu testowego Aplikacji.

§ 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny, w tym Opłata abonamentowa, podawane są w cenniku zamieszczonym w Serwisu i są cenami netto w złotych polskich. Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Cena nie uwzględnia kosztów, związanych z dostawą Aplikacji, dojazdami i innych kosztów, nieuwzględnionych w cenniku.
 3. Cena obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 4. Klient może dokonać zapłaty zgodnie z informacjami w Serwisie, w tym jednorazowo, za okres 12 miesięcy albo ustalony indywidualnie z Usługodawcą.
 5. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty z góry, zgodnie z informacjami w Serwisie.
 6. Realizacja Zamówienia następuje po przesłaniu Klientowi potwierdzenia Zamówienia i po otrzymaniu informacji o dokonaniu przez Klienta zapłaty.
 7. Serwis wystawia dokument księgowy i doręcza go Klientowi. Przez złożenie Zamówienia Klient akceptuje wysyłkę faktur drogę elektroniczną (e-faktury).
 8. Po upływie okresu obowiązywania umowy, Klient otrzyma fakturę na kolejny analogiczny okres. Po dokonaniu zapłaty przez Klienta umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

§ 4. Tryb testowy

 1. Tryb testowy Aplikacji jest dostępny od momentu rejestracji Klienta (poprzez wybór przycisku (pola) oznaczonego „wypróbuj” i wypełnienie formularza) do czasu zawarcia Umowy, ale nie dłużej niż przez 14 dni.
 2. W trybie testowym Klient uprawniony jest do korzystania z Aplikacji w celu zapoznania się z zakresem funkcjonalnym i sposobem działania Aplikacji. W trybie testowym Klientowi przydzielony zostanie adres techniczny (np. demo.salo.pl).
 3. W okresie korzystania z Trybu testowego Klient otrzyma od Usługodawcy fakturę pro forma, po której opłaceniu może korzystać z Aplikacji w Trybie pełnym przez okres zgodnie z umową.
 4. Jeśli w okresie 14 dni od momentu rejestracji Klienta Usługodawca nie otrzyma od Klienta Zamówienia (zapłaty faktury pro forma), Tryb testowy zostanie automatycznie zablokowany i usunięty.
 5. Tryb testowy Aplikacji jest bezpłatny.

§ 5. Tryb pełny

 1. Tryb pełny Aplikacji jest dostępny od momentu potwierdzenie Zamówienia przez Usługodawcę i dokonaniu zapłaty przez Klienta. Tryb pełny Aplikacji jest aktywny przez okres wynikający z umowy.
 2. W Trybie pełnym Aplikacji Klient uprawniony jest do korzystania z Aplikacji w celach komercyjnych, wszystkie funkcjonalności zamówione w ramach Umowy są aktywne dla Klienta, w szczególności Sklep internetowy jest dostępny dla Użytkowników końcowych.
 3. Aplikacje dotyczące sklepu internetowego:
  1. ) Usługodawca zobowiązany jest zapewnić Klientowi dostęp do Aplikacji umożliwiającej prezentację, reklamę i sprzedaż w sieci Internet produktów i usług (oferty handlowej) Klienta użytkownikom końcowym i to na czas określony i na zasadach opisanych w Regulaminie, a Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny i korzystać z Aplikacji zgodnie z Regulaminem, tj. w celu założenia i prowadzenia sklepu internetowego. Autorskie prawa majątkowe do sklepu internetowego przysługują Usługodawcy;
  2. ) umowa zawierana jest na czas określony tj. 1 rok aktywacji od dnia uzyskania dostępu przez Klienta. Po upływie ww. okresu Usługodawca dostarczy Klientowi fakturę pro forma, a Klient może dokonać przedłużenia okresu obowiązywania umowy poprzez dokonanie zapłaty ceny za kolejny okres, zgodnie z fakturą pro forma. W razie braku zapłaty dostęp do Aplikacji i możliwość korzystania z niej wygasa z upływem okresu aktywacji. Analogiczna procedura obowiązuje w następnych latach;
 4. Projekty graficzne:
  1. ) Usługodawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Klientowi projekt graficzny wybrany przez Klienta na zasadach opisanych w Regulaminie, a Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny i korzystać z projektu zgodnie z Regulaminem;
  2. ) Klient zobowiązany jest do pełnej zapłaty przed wykonaniem projektu graficznego;
  3. ) Usługodawca wykona projekt graficzny w oparciu o gotowa strukturę szablonu salo w terminie 14dni;
 5. Usługi dodatkowe:
  1. ) Usługodawca zobowiązany jest wykonać usługę lub usługi wybrane przez Klienta na zasadach opisanych w Regulaminie, a Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny zgodnie z Regulaminem;
  2. ) Usługi dotyczące dodatkowych funkcjonalności dla sklepów internetowych (np. Moduł Integrator z hurtowniami lub Certyfikat SSL) są udostępniane na czas obowiązywania umowy dotyczącej Aplikacji dotyczącej sklepu internetowego;
  3. ) Usługodawca świadczy usługi wymagające pracy administratora, programisty lub grafika, w dni robocze pon-pt w godzinach 8-17, o ile Strony nie postanowią inaczej;
 6. Po upływie okresu obowiązywania umowy, możliwe jest jej automatyczne przedłużenie poprzez dokonanie zapłaty należności za kolejny okres, zgodnie z Regulaminem.
 7. W przypadku niedokonania zapłaty, o której mowa w punkcie 6 powyżej, Tryb pełny Aplikacji zostanie automatycznie zablokowany. W takim przypadku Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Usługodawcy, a Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody Klienta.
 8. Wznowienie Trybu pełnego Aplikacji następuje po uregulowaniu należności przez Klienta. Usługodawca może jednocześnie naliczyć dodatkową opłatę aktywacyjną zgodną z cennikiem.

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Nie jest udzielana gwarancja.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Serwis działał w sposób ciągły i niezakłócony, ale zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Serwisu w celach konserwacyjnych lub aktualizacji Serwisu. Usługodawca dołoży wszelkich starań by poinformować Klienta o takich działaniach z odpowiednim wyprzedzeniem - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z lub w wyniku przerw w działaniu Serwisu.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów prawa, z tym zastrzeżeniem, że wszelka odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym za utratę danych) jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Klienta, ale całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu nie może przekroczyć jednomiesięcznej lub jednorazowej opłaty w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą, w tym problemami telekomunikacyjnymi; nienależytym działaniem lub zaniechaniem osób trzecich; działaniem wirusów komputerowych; powstałe wskutek niewłaściwej konfiguracji aplikacji lub wad sprzętu komputerowego.
 7. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. ) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
  2. ) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek błędnej konfiguracji dokonanej przez Klienta lub inne osoby;
  3. ) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, szczególnie w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Klienta bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Klientów w ramach korzystania z Aplikacji lub z Serwisu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania działań Klienta (w tym zablokowania jego konta) w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy. W takim przypadku jakiekolwiek opłaty uiszczone już przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
 10. Usługodawca udostępnia integracje z wybranymi podmiotami zewnętrznymi w szczególności: hurtowniami, operatorami płatności, kurierami, itp. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe działanie, nie pośredniczy w transakcjach i nie jest stroną pomiędzy Klientem a tymi podmiotami.
 11. Usługodawca nie jest stroną transakcji dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego Klienta i nie uczestniczy w obsłudze klientów końcowych Klientów - stronami transakcji są wyłącznie Klient i użytkownik końcowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Klient (oferujący towary lub usługi) oraz użytkownik końcowy (potencjalny nabywca towaru lub usługi) mają możliwość zawarcia i wykonania umowy dotyczącej tego towaru lub usługi zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje w zakresie Serwisu Klient powinien kierować na adres Usługodawcy w formie pisemnej.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu reklamacji i żądanie Klienta.
 3. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi nie oznacza uznania reklamacji.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.

ROZDZIAŁ 7. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
  1. 1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
   a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
   b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
   d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
   e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
   f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
   2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
   3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1. ) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. ) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. ) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. ) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. ) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

ROZDZIAŁ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.
 2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej www.salo.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.salo.pl bez zgody właściciela jest zabronione.
 4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.) oraz w Regulaminie.

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy.